Home

Contact

COCMA Buitenlandbeurs

 

Secretariaat

p/a Dhr. J. Hoogendoorn
Landzichtweg 20
4105 DP CULEMBORG

Email: info@cocma.nl
www.onderwijsfondscocma.nl

Kansen kun je creëren

De jaarlijkse COCMA Buitenlandbeurs is bedoeld voor studenten uit het hoger deeltijdonderwijs in Nederland die door een tijdelijk reguliere buitenlandstage (niet zijnde een onderzoekstage ook niet als deze deel uitmaakt van het studieprogramma) een aantoonbare meerwaarde aan hun studie kunnen geven. De hoogte van de beurs is o.a. afhankelijk van het stageland en van verblijfsduur. Het bestuur stelt per cursusjaar het maximaal totaal te besteden budget vast. De beurs bedraagt maximaal Ђ 5.000,00. De student levert ook zelf een bijdrage in de kosten. Van aanvragers van de beurs wordt verwacht dat ze een gedetailleerd (stage/werk-) plan, inclusief begroting (waarin ook opgenomen eventuele bijdragen van derden) en een curriculum vitae indienen. Van belang is o.a. dat duidelijk wordt aangegeven de meerwaarde van de stage in dat gekozen land dit ten opzichte van een stage in Nederland. De aanvraag moet ondersteund worden door afzonderlijke aanbevelingsbrieven van minimaal twee docenten waaruit ook o.a. deze meerwaarde moet blijken. Als deeltijdstudent wordt hier bedoeld een student die naast een reguliere baan (18 u/w of meer) een officiële deeltijdopleiding volgt aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. Onderdeel van de procedure is een persoonlijk gesprek met, door het bestuur aangewezen, deskundigen die een advies uitbrengen aan het bestuur. Het bestuur toetst marginaal het advies, kent de COCMA Buitenlandbeurs toe en stelt de hoogte van de beurs vast. Bij toekenning van de beurs worden afspraken gemaakt over de verslaglegging van de stage. De beurs wordt in twee delen beschikbaar gesteld, een deel voor vertrek en bedraagt maximaal Ђ 4.000,-. Het restant, maximaal Ђ 1.000,-, volgt na de overeengekomen verslaglegging en goedkeuring door de deskundigen. De eerste betaling volgt nadat, voor zover van toepassing, de tickets zijn geboekt en na ontvangst van de data, Vliegmaatschappij en vluchtnummers en maximaal 4 weken voor vertrek.

De aanvraag dient, jaarlijks voor 1 juni, zowel schriftelijk als digitaal te geschieden bij het Bestuur van de Stichting Onderwijsfonds COCMA. Aanvragen worden op volgorde van ontvangst beoordeeld. Indien er na de beoordelingen en toekenningen nog budget beschikbaar is voor het komende cursusjaar, is er een mogelijkheid om na sluitingsdatum alsnog een aanvraag in te dienen. Bij twijfel over de haalbaarheid van de aanvraag en/of aanvragen na sluitingsdatum kan, onder vermelding van relevante gegevens, via het emailadres vooraf nadere informatie worden verkregen. Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld. Slechts namen van de daadwerkelijke ontvangers van de beurs kunnen worden bekend gemaakt. Ingeval van een afwijzing kan de aanvrager binnen een week verzoeken de schriftelijke aanvraag te retourneren. Indien daar geen gebruik van wordt gemaakt wordt de aanvraag, overeenkomstig onze privacy voorwaarden, vernietigd. De uitslag, waarover niet kan worden gecorrespondeerd, dient bekend te zijn voor aanvang van de stage. Met het indienen van een aanvraag verklaart de student akkoord te gaan met het bovengenoemde. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor fiscale- en andere consequenties als gevolg van toekenningen.

Het heeft voor voltijdstudenten geen zin aanvragen in te dienen, deze worden niet ontvankelijk verklaard.

Lees ook de meest recente verslagen van deeltijdstudenten met een Cocma-Buitenlandbeurs.

Print deze pagina